dilluns, 5 de febrer de 2007

La cita

Quotation (ENGLISH Version below)

"Aparentment, una democràcia és un lloc on hi ha moltes eleccions amb un cost econòmic important, sense assumptes d'interès i amb candidats intercanviables".

La frase és de Gore Vidal (81). Malgrat que l'escriptor de Nova York ha estat sovint identificat amb la causa Demòcrata, Vidal ha escrit: "Hi ha un sol partit als Estats Units: el Partit de la Propietat. . . i té dues tendències: Republicana i Demòcrata. Els Republicans són una mica més estúpids, més rígids, més doctrinaris en el seu capitalisme "laissez-faire" que els Demòcrates, que són més amables, agradables, una mica més corruptes — fins fa poc... i estan més disposats que els Republicans a fer petits ajustos quan els pobres, els negres, els anti-imperialistes se'ls escapen de les mans. Però, essencialment, no hi ha cap diferència entre tots dos partits."

ENGLISH Version

"Apparently, a democracy is a place where numerous elections are held at great cost without issues and with interchangeable candidates."

Quotation by Gore Vidal (81). Although frequently identified with Democratic causes and personalities, Vidal has written: "There is only one party in the United States, the Property Party . . . and it has two right wings: Republican and Democrat. Republicans are a bit stupider, more rigid, more doctrinaire in their laissez-faire capitalism than the Democrats, who are cuter, prettier, a bit more corrupt — until recently... and more willing than the Republicans to make small adjustments when the poor, the black, the anti-imperialists get out of hand. But, essentially, there is no difference between the two parties."